Proizvodnja sto?ne hrane

 

Fabrika sto?ne hrane, smještena u kompleksu Agreks doo Donji Žabar, je u mogu?nosti da proizvede hranu za sve vrste životinja i premiksa .

Koncept rada fabrike uklju?uje proizvodnju sto?ne hrane za vlastite potrebe ali i za komercijalne potrebe. Zavisno od zahtjeva tržišta, mi proizvodimo razli?ite mješavine kako po standardnim recepturama  tako i prema zahtjevima kupaca.

Proizvodno postrojenje je izgra?eno prema najmodernijim zahtjevima, sa tehnologijom koja garantuje kvalitet. Kvalitet  kao naše opredjeljenje se kontroliše u zvani?nim državnim institutima, pri ?emu kontrolišemo sve od  ulaznih komponenti pa do gotove hrane.

Cjelokupan proces proizvodnje hrane se prati od strane stru?ne službe Agreksa, koja u saradnji sa lokalnim veterinarima ?ini  sve da poboljša perfomanse i zdravstveno stanje životinja.

Kupuju?i našu sto?nu hranu, dokazanog kvaliteta, omogu?ava vam postignete iznadprosje?ne rezultate u Vašoj prozvodnji.