Agreks nekada i sada

 

Agreks d.o.o. Donji Žabar je osnovana 1991 godine i od svog po?etka se kao glavnom aktivnoš?u bavi proizvodnom u oblasti živinarstva.  Na po?etku  smo krenuli sa skromnim kapacitetima ali smo od tada do danas uspjeli da izrastemo u jednog od regionalnih lidera u živinarskoj proizvodnji a posebno u oblasti proizvodnje konzumnih jaja.Predanim radom, znanjem i stru?nim rukovo?enjem smo uspjeli da potpuno zaokružimo ciklus proizvodnje na principu „od njive do stola“ u smislu da proizvodimo:

  • Komponente potrebne za proizvodnju sto?ne hrane,

  • Sto?nu hranu i premikse,

  • Rasplodna jaja od vlastitog roditeljskog jata lake linije,

  • Jednodnevne pili?e u dvije vlastite inkubatorske stanice ukupnog kapaciteta 12 miliona mjesta godišnje,

  • Koke nosilje odgajamo u vlastitim najsavremenijim farmama, kapaciteta milion koka godišnje.

  • Proizvodnja konzumnih jaja u Agreks d.o.o. Donji Žabar se vrši u vlastitim objektima ukupnog kapaciteta 250.000 koka nosilja u turnusu.

 

Misija, vizija i klju?ne vrijednosti

 

Misija

Svojom ponudom prehrambenih proizvoda vrhunskog kvaliteta i brigom za životnu okolinu promovisati  zdravo okruženje i stvoriti vrijednost za sve u?esnike u lancu vrijednosti. Stvaranje vrijednosti posti?i uz pomo? stru?nih, motivisanih i zadovoljnih radnika.

Vizija

Postati lider u proizvodnji konzumnih jaja u regionu. Kroz vertikalnu integraciju posti?i maksimalnu kontrolu kvaliteta i koriš?enjem najmodernije tehnologije proizvesti najkvalitetniji i najzdraviji proizvod na tržištu.

Klju?ne vrijednosti

  • Visok kvalitet – ulažemo svoj maksimum da svoje proizvode i usluge održimo u rangu najvišeg kvaliteta;

  • Pouzdanost – biti pouzdan partner u odnosu sa kupcima i dobavlja?ima;

  • Dugoro?ni odnosi sa kupcima, dobavlja?ima i kreditorima – stvoriti prijatne i prijateljske odnose sa stejkholderima preduze?a na bazi uzajamnog povjerenja;

  • Timski duh - bitan za ostvarenje zajedni?kog cilja za koji smo uzajamno odgovorni;

  • Inovativnost – biti lider u inovacijama.