Proizvodnja konzumnih jaja

 

Proizvodnja konzumnih jaja u Agreks d.o.o. Donji Žabar se vrši u vlastitim objektima ukupnog kapaciteta 250.000 koka nosilja u turnusu.

Naše fame su izgra?ene u skladu sa najvišim evropskim standardima u ovoj oblasti sa oboga?enim kavezima koji obezbje?uju najviše standarde u pogledu dobrobiti za životinje.

U farmama za proizvodnju konzumnih jaja se sprovode najviši standardi u pogledu biosigurnosti i higijene tako da su farme locirane izvan naseljenih mjesta sa maksimalno ograni?enim pristupom u kompleks farmi.

Kvalitet hrane kojom se hrane koke u proizvodnji, ambijentalni uslovi u kojima koke borave, proizvodnja jaja na principu da potroša? bude prva osoba koja fizi?ki bude u kontaktu sa konzumnim jajima, stru?an i savjestan rad usmjeravan i kontrolisan od strane visoko stru?nih lica, stalna saradnja sa renomiranim instuticijama imaju za rezultat konzumna jaja najviše hranjive vrijednosti i apsolutnu zdravstvenu sigurnost potroša?a konzumnih jaja proizvedenih u Agreks d.o.o.

Konzumna jaja proizvedena u Agreks d.o.o. Donji Žabar su na tržištu prepoznatljiva pod zašti?enim znakom „NAJ“ a ?ime smo željeli da naglasimo da jaja proizvedena u Agreks d.o.o. Donji Žabar predstavljaju vrhunac u proizvodnji kako u pogledu kvaliteta tako i u pogledu zdravstvene sigurnosti konzumnih jaja.