Proizvodnja konzumnih jaja

 

Proizvodnja konzumnih jaja u Agreks d.o.o. Donji Žabar se vrši u vlastitim objektima ukupnog kapaciteta 250.000 koka nosilja u turnusu.

Naše fame su izgrađene u skladu sa najvišim evropskim standardima u ovoj oblasti sa obogaćenim kavezima koji obezbjeđuju najviše standarde u pogledu dobrobiti za životinje.

U farmama za proizvodnju konzumnih jaja se sprovode najviši standardi u pogledu biosigurnosti i higijene tako da su farme locirane izvan naseljenih mjesta sa maksimalno ograničenim pristupom u kompleks farmi.

Kvalitet hrane kojom se hrane koke u proizvodnji, ambijentalni uslovi u kojima koke borave, proizvodnja jaja na principu da potrošač bude prva osoba koja fizički bude u kontaktu sa konzumnim jajima, stručan i savjestan rad usmjeravan i kontrolisan od strane visoko stručnih lica, stalna saradnja sa renomiranim instuticijama imaju za rezultat konzumna jaja najviše hranjive vrijednosti i apsolutnu zdravstvenu sigurnost potrošača konzumnih jaja proizvedenih u Agreks d.o.o.

Konzumna jaja proizvedena u Agreks d.o.o. Donji Žabar su na tržištu prepoznatljiva pod zaštićenim znakom „NAJ“ a čime smo željeli da naglasimo da jaja proizvedena u Agreks d.o.o. Donji Žabar predstavljaju vrhunac u proizvodnji kako u pogledu kvaliteta tako i u pogledu zdravstvene sigurnosti konzumnih jaja.